Arc Athens

Team

Mazis Tzanos
Nikitopoulou Aspasia
Ntagkala Mevlen
Samaras Constantinos

Status

Case study