Arc Athens

Capability

Team

Co-Designer:
Mazis Tzanos
Nikitopoulou Aspasia
Ntagkala Mevlen

Status

Case study